Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem o 23. skupščini družbe

 
24.10.2016

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

23. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,

ki bo dne 24.11.2016 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe,
Obrezija 5, 1411 Izlake.


Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in organov skupščine


2. Prodaja lastnih delnic družbe
Predlog sklepa:  Skupščina družbe ETI Elektroelement d.d., soglaša s prodajo 39.089 delnic, ki jih ima družba v lasti kot lastne delnice, kupcu Fuse CV, s poslovnim naslovom Hof van Zevenbergen 1 A, NL-5211HB 's-Hertogenbosch, davčna številka 856811993, po ceni 55,00 EUR za delnico.Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa lastnih delnic se izključi.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj 1/20 osnovnega kapitala, lahko skladno s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najkasneje do 1.11.2016. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
 
Delničarji lahko skladno s 300. členom ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 1.11.2016, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se skladno s 301. členom ZGD-1 smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga v tem primeru ni treba utemeljiti.
 
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti skladno s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.
 
Celotno gradivo za skupščino s predlogom sklepa in utemeljitvijo sklepa je delničarjem v popolnem besedilu na vpogled od objave sklica skupščine na sedežu družbe: Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik od 8. do 11. ure sklic skupščine z utemeljitvijo sklepa pa tudi na spletni strani družbe www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx.
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji (ali njihovi pooblaščenci ter zastopniki), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so za pridobitev delnic pridobili dovoljenje izdajatelja, če je bilo to v času pridobitve potrebno. Vsi udeleženci morajo svojo udeležbo pisno prijaviti upravi družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe.
Delničarji lahko uresničujejo glasovalno pravico neposredno na skupščini, družba ne omogoča glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi ali po pošti.
 
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine. 
   
Dodatne informacije delničarjem
                                


 
   
Utemeljitve sklepov

 

Sklep k točki 2 dnevnega reda