Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem o 25. skupščini družbe


15.03.2017

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
 
25. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,
 
ki bo dne 18.4.2017 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe, Obrezija 5, 1411 Izlake.
 
Dnevni red 25. skupščine delniške družbe ETI Elektroelement d.d.: 
 
1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN ORGANOV SKUPŠČINE
 
2. SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE
 
PREDLOG SKLEPA 2.1.: Črtata se člena 3.a in 7 Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d.
PREDLOG SKLEPA 2.2.: Spremeni se 15.c člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. tako, da se črta drugi stavek.
PREDLOG SKLEPA 2.3.: Spremeni se 21. člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. tako, da se v čistopisu glasi: »Družba ima šestčlanski nadzorni svet. Štiri člane, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. Dva člana, ki zastopata interese zaposlenih, se voli v skladu s posebnim zakonom.«
PREDLOG SKLEPA 2.4.: Spremeni se 24. člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. tako, da se v čistopisu glasi: »Na prvi seji izberejo člani izmed sebe predsednika, ki je predstavnik delničarjev in namestnika predsednika nadzornega sveta. Predsedstvo traja ves čas mandata.«
PREDLOG SKLEPA 2.5.: Spremeni se zadnji odstavek 28. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., tako da se v čistopisu glasi: »V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi ustno, po telefonu, telefaksu ali po elektronski pošti.«
PREDLOG SKLEPA 2.6.: Spremeni se 29. člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., tako, da se v čistopisu glasi: »Če seja ni sklicana v skladu z navedenimi pravili in se odloča po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti, lahko nadzorni svet odloča le, če nihče od članov ne ugovarja. Sklepe, sprejete v skladu s tem členom, pismeno ugotovi predsednik in jih pošlje članom. Sočasno določi rok, v katerem lahko člani navedenim sklepom ugovarjajo. Sklep nadzornega sveta, sprejet po telefonu, telegrafu, telefaksu ali elektronski pošti velja, če nobeden od odsotnih članov sklepu, v roku 5 (pet) dni po prejemu le-tega, ne ugovarja.«
PREDLOG SKLEPA 2.7.: Spremeni se 30. člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., tako, da se črta beseda »lahko«.
PREDLOG SKLEPA 2.8.: Črta se člen 36 Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d.
PREDLOG SKLEPA 2.9.: Črta se člen 45 Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d.
PREDLOG SKLEPA 2.10.: Sprememba člena 21 Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. se začne uporabljati 1.6.2017.
PREDLOG SKLEPA 2.11.: Črtajo se členi 51, 52 in 53 Statuta delniške družbe ETI d.d. 
 
3. IZVOLITEV DODATNEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA, KI ZASTOPA INTERESE DELNIČARJEV 
 
PREDLOG SKLEPA 3.1.: Nova sestava nadzornega sveta, kot določena s spremenjenim 21. členom Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., se uveljavi s 1.6.2017.
PREDLOG SKLEPA 3.2: Člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev v trenutni sestavi,  nadaljujejo s svojim delom do izteka svojega mandata. 
PREDLOG SKLEPA 3.3: Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 1.6.2017, imenuje g. Aleš Lunder.
PREDLOG SKLEPA 3.4: Skupščina poziva Svet delavcev ETI d.d., da do 20.5.2017 sporoči upravi družbe imeni in mandatni obdobji dveh članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev v nadzornem svetu od 1.6.2017 dalje. 
 
4. IZKLJUČITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV IZ DRUŽBE
 
PREDLOG SKLEPA 4.1.: Skupščina družbe se seznani s Poročilom glavnega delničarja FUSE C.V., Hof van Zevenbergen 1 A, NL-5211HB 's-Hertogenbosch, Nizozemska,  iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe ETI d.d. na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine z dne 9.3.2017, ki ga je pripravil FUSE C.V.
PREDLOG SKLEPA 4.2.: Skupščina družbe se seznani, da je FUSE C.V. imetnik 456.304 delnic družbe ETI d.d. z oznako ETIG  oz. (ob upoštevanju oziroma odštetju lastnih delnic družbe, skladno z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1) 99,38 % vseh delnic družbe ETI d.d. z glasovalno pravico. FUSE C.V. oz. glavni delničar je ta delež imetništva delnic družbe dosegel na podlagi obvezne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe ETI d.d., izvedene v skladu z določbami ZPre-1 in na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-15/2016-16 z dne 22. 12. 2016, za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe ETI d.d., ki je trajala od vključno 23. 12. 2016 do vključno 24. 01. 2017 do 12. ure (v nadaljevanju: Prevzemna ponudba). Uspešen izid Prevzemne ponudbe glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-15/2016-31 z dne 30. 1. 2017. Navedeno skladno z določbami 68. člena ZPre-1 v zvezi s 384. členom ZGD-1 predstavlja podlago za sprejem tega sklepa skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe ETI d.d.

PREDLOG SKLEPA 4.3.: Vse preostale delnice družbe ETI d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, zmanjšane za lastne delnice družbe (39.089), torej skupno 2.857 delnic družbe ETI d.d., se prenese na glavnega delničarja, proti plačilu denarne odpravnine upravičencem, in sicer:
  • v skladu z določbami drugega odstavka 68. člena ZPre–1 se upravičencem plača denarna odpravnina v znesku 55,00 EUR za vsako delnico družbe ETI d.d., ki je enaka znesku denarnega izplačila za delnico, kakor je bilo določeno v Prevzemni ponudbi; 
  • plačilo denarne odpravnine se izvede v korist upravičenca, določenega v skladu z ZNVP-1 in Pravili poslovanja KDD, ki je na presečni dan, t.j. na dan, ki se določi po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register v skladu s Pravili poslovanja KDD, vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d. Če je delnica obremenjena, KDD d.d. skladno s 23. členom ZNVP-1 takšno breme izbriše hkrati s prenosom.
     
PREDLOG SKLEPA 4.4.: Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno z ZGD-1 preidejo vse delnice družbe, ki so v imetništvu manjšinskih delničarjev, na glavnega delničarja. KDD d.d. deponira delnice na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati. 
PREDLOG SKLEPA 4.5.: Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., skladno z drugim odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) vloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic družbe iz računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja pri KDD d.d. 
PREDLOG SKLEPA 4.6.: Glavni delničar bo opravil plačilo denarne odpravnine upravičencem po tem sklepu skladno s Pravili poslovanja KDD prek KDD d.d., izplačila zneskov denarnih odpravnin upravičencem pa se bodo nato izvedla skladno s Pravili poslovanja KDD in ZTFI oz. veljavno zakonodajo. 
 
5. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA Z UMIKOM LASTNIH DELNIC
 
PREDLOG SKLEPA 5.1.: Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 8.315.792,50 EUR za znesek 652.395,41 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 7.663.397,09 EUR.
PREDLOG SKLEPA 5.2.: Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 39.089 delnic z oznako ETIG, ki predstavljajo 7,845 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 459.161 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako ETIG.
PREDLOG SKLEPA 5.3.: Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic je konsolidacija lastništva. 
REDLOG SKLEPA 5.4.: Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme rezerv za lastne delnice. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 652.395,41 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 13.636.157,13 EUR.
PREDLOG SKLEPA 5.5.: Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 39.089 lastnih delnic družbe z oznako ETIG in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., pri čemer uprava postopek za umik lastnih delnic sproži ne prej kot 15.5.2017.  
PREDLOG SKLEPA 5.6.: Statut družbe se spremeni na način, da se uskladi s sklepi pod predmetno točko (sklepi od 5.1 do 5.5). Skupščina pooblašča notarko Marjano Kolenc Rus, da pripravi čistopis statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic, vse skladno s sklepi pod predmetno točko (sklepi od 5.1 do 5.5).
 
 ------------------------------------------------------------
 
Predlog  sklepov k točki 2   dnevnega reda sta oblikovala uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod  točko 3   nadzorni svet družbe, predloge sklepov pod točkama 4 in 5 pa uprava družbe na predlog večinskega delničarja. 
 
-----------------------------------------------------------
 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj 1/20 osnovnega kapitala, lahko skladno s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najkasneje do 22.03.2017. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
 
Delničarji lahko skladno s 300. členom ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 22.03.2017, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se skladno s 301. členom ZGD-1 smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga v tem primeru ni treba utemeljiti.
 
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti skladno s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.
 
Celotno gradivo za skupščino ter predlogi sklepov in obrazložitve posameznih sklepov so delničarjem v popolnem besedilu na vpogled od objave sklica skupščine na sedežu družbe: Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik od 8. do 11. ure,  pa tudi na spletni strani družbe www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx. Letna poročila za zadnja tri leta, kot gradivo k točki 4. dnevnega reda, so delničarjem  na voljo na sedežu družbe in na povezavi http://www.eti.si/letna-porocila
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji (ali njihovi pooblaščenci ter zastopniki), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so za pridobitev delnic pridobili dovoljenje izdajatelja, če je bilo to v času pridobitve potrebno. Vsi udeleženci morajo svojo udeležbo pisno prijaviti upravi družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe.
Delničarji lahko uresničujejo glasovalno pravico neposredno na skupščini, družba ne omogoča glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi ali po pošti.
 
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine.

 
Dodatne informacije delničarjem
                                


 
   
K 2. točki dnevnega reda: Predlog sklepov z utemeljitvijo
K 3. točki dnevnega reda: Predlog sklepov z utemeljitvijo

K 3. točki dnevnega reda 25. skupščine: Predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta družbe – Aleš Lunder
K točki 4 dnevnega reda: Poročilo glavnega delničarja po 2. odstavku 386. člena ZGD-1
K točki 4 dnevnega reda: Poročilo neodvisnega revizorja
K točki 4 dnevnega reda: Predlog sklepov z utemeljitvijo
K točki 5 dnevnega reda: Predlog sklepov z utemeljitvijo