Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem

 
Od družbe Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik, H.J. Müller Strasse 7, 65343 Eltville am Rhein, smo dne 24.10.2016 prejeli obvestilo (z dne 21.10.2016), da je le-ta odsvojila 49.876 delnic ETIG. Omenjene delnice predstavljajo 10,86 % delež vseh delnic z glasovalno pravico družbe ETI Elektroelement d.d. Delnice še niso preknjižene.
 
Uprava družbe

Obvestilo delničarjem o 23. skupščini družbe

 
24.10.2016

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

23. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,

ki bo dne 24.11.2016 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe,
Obrezija 5, 1411 Izlake.

Preberite več: Obvestilo delničarjem o 23. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 22. skupščine

 

Obveščamo vas, da je skupščina sprejela vse sklepe, ki sta jih predlagala sklicatelj skupščine in nadzorni svet družbe. Hkrati vas obveščamo, da družba namerava potrjene dividende izplačati v petek 28.10.2016 

Obvestilo delničarjem

 
Od Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, smo dne 19.10.2016 prejeli obvestilo (z dne 18.10.2016), da je le-ta odsvojila 59.662 delnic ETIG.

Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

 
30.8.2016
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

22. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,

Preberite več: Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem


Od Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, smo dne 1.12.2015 prejeli obvestilo (z dne 30.11.2015), da je le-ta pridobila 59.662 delnic ETIG. Omenjene delnice predstavljajo 11,97% delež vseh delnic družbe ETI Elektroelement d.d.. Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. prej ni bila imetnik delnic ETIG.
Uprava družbe

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 21. skupščine


Obveščamo vas, da je skupščina sprejela vse sklepe, ki sta jih predlagala sklicatelj skupščine in nadzorni svet družbe.

Preberite več: Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 21. skupščine

Obvestilo delničarjem o 21. skupščini družbe


09.07.2015
Obvestilo delničarjem

Uprava družbe je v zakonitem roku za obveznost objave prejela dva nasprotna in šest dodatnih predlogov k točkam dnevnega reda 21. Skupščine delniške družbe, ki so skupaj z utemeljitvami predlagateljev nanizani v nadaljevanju te spletne strani pod datumom objave 7.7.2015 in 8.7.2015.

Preberite več: Obvestilo delničarjem o 21. skupščini družbe

21./V seja nadzornega sveta


Nadzorni svet družbe je na svoji 21./V seji med drugim obravnaval in potrdil letno poročilo družbe ter začel priprave na skupščino družbe, ki bo predvidoma v mesecu avgustu. Družba in koncern sta poslovno leto 2014 skladno z letnim poročilom in revidiranimi računovodskimi izkazi zaključila z dobičkom. Koncernski dobiček (večinskih lastnikov) znaša 981.959 EUR.

NS je začel tudi postopke za oblikovanje predlogov za izvolitev novih članov nadzornega sveta, ki bodo svoj mandat začeli v mesecu novembru. Pri tem lahko s svojimi predlogi že v tej fazi sodelujejo delničarji.

Svet delavcev družbe je člane NS, ki bodo zastopali interese zaposlenih, že izvolil.

Preberite več: 21./V seja nadzornega sveta

Sporočilo delničarjem


Spoštovani delničarji,

v zadnjih dneh se je večje število imetnikov delnic ETI d.d. obrnilo na Upravo in Nadzorni svet družbe ETI d.d. z vprašanji glede možnosti odsvojitve delnic družbe, v zvezi s tem ste nekateri prejeli tudi dopis ene od slovenskih borzno-posredniških družb (ILIRIKA).

Uprava družbe je na osnovi informacij, da imajo nekateri delničarji del ali vse svoje delnice zastavljene ali sodno obremenjene, ter da nekateri med njimi že prihajajo v postopke prisilnih izvršb (tudi največji posamični delničar MAKSIMA Holding d.d.) in dejstva, da se vse več delničarjev na družbo obrača z vprašanji o možnosti prodaje svojih delnic, poiskala svetovalca. Njegova naloga je bila pregled potencialnih investitorjev v delnice družbe ETI d.d. za zagotovitev stabilne lastniške strukture kot ene od osnov za doseganje ciljev družbe. O tem je Uprava obveščala tudi nadzorni svet, torej organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenj za prenos delnic. Uprava pa se je pri tem vseskozi zavedala svoje zelo omejene vloge, ki jo glede na zakonske predpise in razmejitve pristojnosti med delničarji in Upravo družbe, ima na tem področju.

Preberite več: Sporočilo delničarjem