Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

 
30.8.2016
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

22. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,


ki bo dne 20.10.2016 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe, Obrezija 5, 1411 Izlake.Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine

2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Predlog sklepa: a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, za leto 2015, ki skladno z letnim poročilom znaša 750.000,00 EUR, se uporabi na naslednji način:
- delničarjem se izplačajo dividende v višini 1,50 EUR bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila delnic, ki nosijo pravico do dividend, na dan objave sklica skupščine znaša skupaj 688.741,50 EUR,
- za nagrado upravi 39.660 EUR,
- preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička.

Dividende bodo upravičencem izplačane do 31.10.2016. Upravičenci do dividend so delničarji, vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine, razen glede delnic, katerih imetnik bo na dan zasedanja skupščine družba sama (lastne delnice).

Predlog sklepa: b) Za delo v poslovnem letu 2015 se podeli razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

3. Poročilo uprave skladno s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1

4. Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)

Predlog sklepa: Letno poročilo in računovodski izkazi družbe ETI Elektroelement d.d. in Skupine ETI, se od 1.1.2016 dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.


Predloga sklepov k točkama 2 in 4 dnevnega reda sta oblikovala uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod točko 5 pa nadzorni svet družbe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj 1/20 osnovnega kapitala, lahko skladno s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najkasneje do 06.09.2016. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko skladno s 300. členom ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 06.09.2016., poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se skladno s 301. členom ZGD-1 smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga v tem primeru ni treba utemeljiti.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti skladno s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino, letno in revizijsko poročilo ter predlogi sklepov in obrazložitve posameznih sklepov so delničarjem v popolnem besedilu na vpogled od objave sklica skupščine na sedežu družbe: Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik od 8. do 11. ure, gradivo pa tudi na spletni strani družbe www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji (ali njihovi pooblaščenci ter zastopniki), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so za pridobitev delnic pridobili dovoljenje izdajatelja, če je bilo to v času pridobitve potrebno. Vsi udeleženci morajo svojo udeležbo pisno prijaviti upravi družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe.
Delničarji lahko uresničujejo glasovalno pravico neposredno na skupščini, družba ne omogoča glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi ali po pošti.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine. 

 
   
Dodatne informacije delničarjem
                                                                        


 
   
Poročilo nadzornega sveta

  
Predlogi sklepov

Utemeljitve sklepov

 

Poročilo k točki 3